Revidert nasjonalbudsjett for 2015 - Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Regjeringen har nå lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2015. Det foreslås enkelte endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen.

Regjeringen foreslår blant annet følgende endringer:

Raskere avskrivninger for vindkraftanlegg
Regjeringen foreslår å innføre lineære avskrivingar på 20 prosent årlig over fem år.

Konserninterne overføringer av eiendeler og forpliktelser over landegrensene
Regjeringen foreslår å endre reglene for konserninterne overføringer slik at de i større utstrekning kan benyttes i grenseoverskridende situasjoner. Utvidelsen i regelverket blir knyttet sammen med reglene om utflyttingsskatt i skatteloven § 9-14. Koblingen innebærer at skatteyter kan utsette skattebetalingen i inntil 7 år i tråd med reglene i sktl § 9-14.

Nytt regelverk for kassasystem

Regjeringen foreslår nytt regelverk hvor det stilles krav til kassasystem. Det nye regelverket skal gjøre det lettere å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser ved å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem for å unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Noen av kravene som stilles er regler om påbudte og forbudte funksjoner, kvittering, rapporter og sikring av elektronisk journal. Det stilles også krav til leverandører og bokføringspliktige brukere av kassasystem.

Det kreves at leverandørene av kassasystem må oppgradere dagens system slik at de oppfyller kravene i den nye kassasystemlova. I tillegg må leverandørene levere en produktærklæring til skattekontoret før kassasystemet kan selges, leies ut eller lånes ut. Departementet har foreslått at de nye reglene skal tre i kraft fra 1. januar 2017.

Bokføringspliktige virksomheter må oppgradere eller anskaffe nye kassasystem med produkterklæring og bruke disse til registrering og dokumentasjon av kontantsalg mv. For å legge til rette for en naturlig utfasing av eksisterende systemer, foreslås det at de bokføringspliktige først må ha nye systemer på plass fra 1. januar 2019.

Fritak for merverdiavgift på elbiler

I forbindelse med statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å frita leasing av elbiler og omsetning av batteri til elbiler. Fritaket for merverdiavgift for elbiler ble godkjent av ESA 21. april 2015, og godkjenningen gjelder ut 2017. Regjeringen foreslår at fritaket for leasing av elbiler og omsetning av batterier til elbiler får virkning fra 1. juli 2015.

Fritak for merverdiavgift på aviser

Regjeringen vil arbeidet for å innføre en felles sats for merverdiavgift på papiraviser og elektroniske aviser.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud