Skattemessig fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger

Tags: Lønn, Skatt

Ved en lovendring som trådte ikraft 9.10.2015, er det innført fradragsrett for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger fra og med 1.1.2015.

Fradragsretten er regulert i sktl. § 6-72 med tilhørende forskriftsbestemmelse i FSFIN § 6-72.

Sktl. §§ 6-45, 6-46 og 6-47 gir fradrag for innskudd til norske pensjonsordninger. Innskudd betalt av arbeidsgiver til innskuddspensjonsordning, beskattes ikke hos arbeidstaker, jf. sktl. § 5-12 sjette ledd annet punktum.

Nå er det innført fradragsrett for innskudd til utenlandske pensjonsordninger såfremt den utenlandske pensjonsordningen tilfredsstiller de nærmere kravene i sktl. § 6-72 jf FSFIN § 6-72. Innskuddene vil også være skattefrie for arbeidstakerne på innbetalingstidspunktet.

De nye reglene vil blant annet kunne ha stor betydning for arbeidsgivere som har nettolønnsordninger der arbeidsgiver påtar seg å dekke den ekstra skatten som den ansatte pålegges ved at han eller hun fortsatt er medlem i utenlandsk pensjonsordning. Inntil nå har arbeidsgiver måttet øke bruttolønnen til den ansatte i slike tilfeller.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud