Årsberetningssjekklisten på engelsk

Gir en oversikt over de norske kravene til årsberetningen for konsern som har behov for å distribuere sjekklisten til datterselskap i utlandet, eller foretak som har engelsktalende ansatte eller styremedlemmer.

Alle regnskapspliktige skal utarbeide årsberetning (styrets beretning). Årsberetningen og årsregnskapet utgjør egne informasjonskilder, og det innebærer at reglene om årsberetningens innhold ikke alene kan oppfylles ved å gi opplysninger i årsregnskapet.

Årsberetningssjekklisten finnes nå på engelsk. Fra før finnes maler for styrets beretning på engelsk. Se vedlegg nedenfor.

Engelsk tekst:

Provides an overview of the Norwegian requirements to the Board of Director's report for groups which needs to distribute the checklist to foreign subsidiaries, or companies that have English speaking employees or directors.

All reporting entities shall prepare a Board of Directors' report (Annual Report). The Board of Directors report and financial statements constitute separate information sources, and it implies that the rules relating to the director's report content alone can not be met by disclosing the information in the financial statements. The Board of Director's report checklist is now available in English. Templates for the director's report already exist in English. See attachments below.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud