Endring av MVA-representantordningen

Fra 1. april 2017 gis det utvidet adgang til direkte registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Det betyr at NUF ikke lenger må bruke representant, men kan innberette MVA selv.

Fra 1. april 2017 endres merverdiavgiftsloven. Kravet til stedlig representant oppheves for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring mv. av merverdiavgiftskrav. Dette gjelder virksomheter hjemmehørende i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Tsjekkia.

Næringsdrivende fra andre land enn de som er listet ovenfor, er ikke unntatt fra kravet og må fortsatt la seg registrere i Norge ved representant som er solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgiften.

 

Relaterte kilder

SKD 101116 Endring av representantordningen


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud