Forslag om fritak for merverdiavgift ved utdeling av næringsmidler på veldedig grunnlag

Det foreslås å innføre fritak for beregning av uttaksmerverdiavgift på mat- og drikkevarer som gis bort til veldedige organisasjoner.

Etter gjeldende rett foreligger det plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift i tilfeller hvor matvarene gis bort til frivillige organisasjoner mv., mens destruksjon av matvarer eller varesvinn ikke i seg selv utløser merverdiavgiftsplikt. Finansdepartementet foreslår at det innføres et fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak av næringsmidler som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag.

Det foreslås at fritaket begrenses til mat- og drikkevarer, slik at andre varer som f.eks. klær, sko, bøker, leker, utstyr mv. ikke vil være omfattet av det foreslåtte fritaket.

Fritaket skal kun gjelde når næringsmidler deles ut vederlagsfritt. Dersom aktører i matbransjen mottar vederlag for sin leveranse av næringsmidler, vil dette være å anse som ordinær omsetning og skal behandles som dette. Avgiftsfritaket vil heller ikke gjelde dersom det leveres en vare eller en tjeneste som helt eller delvis vederlag for en vare eller tjeneste (bytte). F.eks. dersom aktører som gir bort matvarer mottar en gjenytelse av en viss verdi, eksempelvis reklame, slik som logo og informasjon om gaven på mottakers internettsider.

Det stilles også krav til at avgiftssubjektet må benytte et mellomledd mellom seg og den endelige forbrukeren for å oppnå fritak for uttaksmerverdiavgift ved levering av næringsmidler ut over en bagatellmessig verdi. Eksempelvis vil fritaket dermed ikke gjelde dersom avgiftssubjektet foretar en utdeling direkte til den endelige forbrukeren på gaten eller i deres hjem. Det foreslås endring i merverdiavgiftsloven hvor det vil bli satt som et vilkår at næringsmidlene leveres til en mottaker som er registrert i Enhetsregisteret.

Videre er det gitt et krav om at utdeling skjer på veldedig grunnlag. Finansdepartementet foreslår at avgiftssubjektet må innhente en bekreftelse fra legitimert representant hos mottaker om at varene er mottatt for utdeling på veldedig grunnlag.

Høringsfristen er 15. april 2016.
Det ble i Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 pkt. 31.4, uttalt at Finansdepartementet vil komme tilbake med et konkret lovforslag i forbindelse med framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud