Frist for levering av aksjonærregisteroppgaven - 31. januar 2016

Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven er 31. januar 2016 både på papir og elektronisk i Altinn.

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppave til Skatteetatens aksjonærregister. Selskaper som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) er fritatt for innrapportering, da innrapporteringen skjer via VPS. I registeret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene. Aksjonærregisteroppgavene bidrar til at opplysninger om skattepliktige beløp fremkommer på aksjonærenes forhåndsutfylte selvangivelser og hjelper aksjonærene med å levere riktige opplysninger i sine selvangivelser.

Blir ikke aksjonærregisteroppgaven levert vil Skatteetaten mangle grunnlag for å sende ut oppgaven Aksjer og egenkapitalbevis til selskapets aksjonærer. Dette innebærer at skattepliktige beløp ikke blir forhåndsutfylt på aksjonærenes selvangivelser. Slike aksjonærer har ikke leveringsfritak for selvangivelsen, og må i tillegg levere oppgaven Aksjer og fondsandeler (RF-1059).

For nærmere informasjon se Skatteetatens nettsider.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud