IFRS notesjekkliste for bank/finans 2016

Endringer i og nye krav til noter er innarbeidet og kan enkelt filtreres frem i notesjekklisten.

2016 er heller ikke et år med de store endringene knyttet til krav til noteinformasjon, men det er allikevel noen endringer det er verdt å merke seg:

  • Mer skreddersøm i noteinformasjonen
    Prosjektet «Disclosure Initiative» har fremmet bruk av profesjonelt skjønn i større grad når det gjelder hva slags informasjon som skal inkluderes i noter og hvordan regnskapet skal struktureres. Endringene går blant annet på både å ikke gi uvesentlig informasjon som tilslører informasjonen som er vesentlig. Samtidig skal det gis mer informasjon når de særskilte IFRS-kravene ikke er tilstrekkelige til å sikre at regnskapsbrukerne forstår hvilken virkning bestemte transaksjoner og andre hendelser har på foretakets finansielle stilling og inntjening.
  • Driftssegmenter
    Det tillates nå å slå sammen driftssegmenter med tilsvarende økonomiske karakteristika og andre kvalitative aspekter. Dersom driftssegmenter slås sammen må foretaket opplyse om de økonomiske karakteristika som er benyttet i vurderingen av om segmentene er tilsvarende, for eksempel salg og bruttomarginer.
  • Nærstående parter
    Selskap som leverer ledelsestjenester («lederforetak») og som leverer nøkkelpersonell til ledelsen er en nærstående part omfattet av opplysningskravene om nærstående parter. I tillegg skal et selskap som benytter seg av slike tjenester opplyse om kostnadene som er påløpt for ledelsestjenester.

IFRS notesjekklisten og filtrene i sjekklisten gir deg god oversikt over årets nye og endrete krav. Se lenke til dokumenter og sjekklister nedenfor.

Relaterte kilder

Notesjekklisten Bank (IFRS)


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud