Kontroll av finansiell rapportering (DOF ASA)

Tags: IFRS

Finanstilsynets kontroll har i hovedsak omfattet nedskrivningsvurdering av skip, segmentrapportering og notekrav knyttet til balanseføring av utsatt skattefordel.

Finanstilsynet har gjennomgått de nevnte forhold i årsregnskapet for 2014 til DOF ASA ("DOF").

Finanstilsynets melder at de har gjennomgått foretakets nedskrivningstester per årsslutt 2014. Hvert skip utgjør en kontantgenererende enhet, som testes separat for verdifall. Gjenvinnbart beløp ble ved årsslutt primært beregnet med basis i verdiestimater fra uavhengige tredje parter. Foretaket har redegjort for de rutiner det har for å kvalitetssikre disse estimatene, og sikre at de er utarbeidet i samsvar med gjeldende regelverk. Foretaket gjennomførte enkelte salg av skip i perioden rundt årsskiftet, som understøttet verdiestimatene.

Supplymarkedet har svekket seg ytterligere etter at foretaket avla årsregnskapet for 2014. Finanstilsynet vil på generelt grunnlag sterkt oppfordre foretak som benytter verdiestimater fra uavhengige tredjeparter i sine nedskrivningstester om å etterspørre og kreve utfyllende dokumentasjon på verdsettelsesmetodikk og forutsetninger som ligger til grunn for verdiestimatene. Dette for å kunne forsikre seg om at verdiene er beregnet i samsvar med kravene i regnskapsregelverket.

Kontrollen omfattet også andre forhold hvor det ble avdekket enkelte mangler knyttet til noteinformasjon. DOF har informert at foretaket vil rapportere i overenstemmelse med kravene i fremtidig rapportering.

Se mer informasjon i Finanstilsynets brev under.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud