Kontroll av finansiell rapportering (Fred. Olsen Energy ASA)

Tags: IFRS

Finanstilsynet har hatt enkelte merknader til forutsetningene som er blitt benyttet i bruksverdimodellen, foretakets fastsettelse av diskonteringsrenten, samt behandling av skatt i nedskrivningsvurderingene.

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold i årsregnskapet for 2014 til Fred. Olsen Energy ASA ("FOE").

Kontrollen har omfattet foretakets nedskrivningsvurderinger av rigger per 31. desember 2014. I 2014 ble én rigg nedskrevet med MUSD 42,7, mens foretaket har i 2015 nedskrevet flåten med MUSD 418,9 i andre kvartal og med MUSD 31,0 i tredje kvartal.

Hvert kvartal vurderer FOE om det er indikasjoner på verdifall på foretakets rigger. Ved indikasjoner på verdifall, estimerer foretaket gjenvinnbart beløp for hver kontantgenererende enhet, definert som den enkelte rigg. Gjenvinnbart beløp blir beregnet ved neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer. Modellen ligger fast mens forutsetninger oppdateres hvert kvartal.

Finanstilsynet har hatt enkelte merknader til forutsetningene som er blitt benyttet i bruksverdimodellen. Etter Finanstilsynets vurdering må foretakets estimerte kontantstrømmer gjenspeile et gjennomsnitt av alle mulige utfall, også de mer negative scenarioene som kan inntreffe. Videre har Finanstilsynet hatt merknader til foretakets fastsettelse av diskonteringsrenten, samt behandling av skatt i nedskrivningsvurderingene. Merknadene har ikke ført til ytterligere nedskrivninger per 31. desember 2014.

FOE har opplyst at foretaket vil hensynta Finanstilsynets innspill og kommentarer i fremtidige rapporteringer.

Se Finanstilsynets avsluttende brev nedenfor.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud