Kontroll av finansiell rapportering (Helgeland Sparebank)

Det primære fokus i kontrollen har vært å identifisere virksomhet eller engasjementer som potensielt kan ha en risiko utover ordinær sparebankvirksomhet, og påse at disse forholdene er innregnet, målt og opplyst om i regnskapet i henhold til IFRS.

Finanstilsynet gjennomgikk enkelte regnskapsmessige forhold ved den finansielle rapporteringen for 2014 til Helgeland Sparebank.

I brevet nedenfor redegjøres det for gjennomgangen, derunder to forhold som potensielt kan ha en risiko utover ordinær sparebankvirksomhet, henholdsvis sparebankens eierskap i Helgeland Invest AS og lånengasjement og eierskap i et kveiteoppdrettsforetak.

Helgeland Sparebank har tatt til etterretning Finanstilsynets vurderinger knyttet til enkelte sider av regnskapsføringen knyttet til disse to forholdene, og i delårsregnskapet for 4. kvartal 2015 gjennomført retting av feil i henhold til IAS 8 og opplyst om effekten av feilretting på tidligere perioder.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud