Kontroll av finansiell rapportering – Polarcus Ltd

Tags: IFRS

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold i årsregnskapet til Polarcus Limited for 2014, og kontrollen har i hovedsak omfattet rapportering rundt forutsetningen for fortsatt drift og tilknyttede opplysningskrav i årsregnskapet for 2014 og kvartalsrapporter for andre og tredje kvartal 2015.

Forutsetning om fortsatt drift

Opplysningene skulle ifølge Finanstilsynet vært mer konkret og utfyllende som følge av Polarcus' utfordrende økonomiske situasjon og betydelig usikkerhet knyttet til forutsetningen om fortsatt drift i denne perioden.

Foretaket ble gjort oppmerksom på at opplysninger presentert i kvartalspresentasjoner og annen løpende informasjon hadde vært mer konkret enn opplysningene i foretakets finansiell rapportering. Finanstilsynet har registrert at opplysningene knyttet til forutsetningen om fortsatt drift presentert i Q2 og Q3 rapportene for 2015 ble forbedret og er mer omfattende enn i årsrapporten for 2014. Etter Finanstilsynets oppfatning var opplysningene som ble presentert fortsatt mangelfulle, og foretaket burde gitt mer detaljert informasjon om situasjon på tidspunktet for avleggelse av disse rapportene og så langt som mulig informasjon om fremtidig utvikling.

Nedskrivningsvurderinger

Finanstilsynet har også gjennomgått nedskrivningsvurdering av foretakets skip. Polarcus gjennomførte nedskrivningstest basert på virkelig verdi fratrukket salgsutgifter i 2014 og benyttet i den forbindelse verdiestimater fra uavhengige tredjeparter. Foretakene skal være ekstra oppmerksomme når de benytter verdiestimater fra tredje parter når markedene er svake og antall transaksjoner er begrenset. Finanstilsynet vil på generelt grunnlag sterkt oppfordre foretakene om å etterspørre og kreve utfyllende dokumentasjon på verdsettelsesmetodikk og forutsetninger som ligger til grunn for verdiestimatene, og foretakene må være spesielt oppmerksomme på å vurdere om eksterne verdivurderinger er utarbeidet i samsvar med kravene iIFRS 13.

Ved årslutt 2015 vurderte Polarcus det ikke lenger hensiktsmessig å kun bruke virkelig verdig fratrukket salgsutgifter i et marked som ikke hadde observerbare transaksjoner. Foretaket valgte å basere nedskrivningstesten for 2015 på bruksverdi av skipene. Dette resulterte i avskrivning av skip og utstyr på 242 MUSD i Q4 2015.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud