Kravet til kvartalsrapportering fjernes

Det er ikke lenger lovfestet krav om kvartalsrapportering for børsnoterte foretak fra 2017. Finansinstutisjoner må allikevel fortsatt utarbeide kvartalsrapporter.

Finansdepartementet vedtok fredag 25. november å oppheve kravet om kvartalsrapportering i verdipapirforskriften for børsnoterte selskap. Vedtaket er i tråd med forslaget i NOU 2016:2.

Vedtaket innebærer en forenkling for mange bedrifter og er i tråd med Regjeringens forenklingsarbeid, hvor de reduserer de myndighetspålagte rapporteringskostnadene til næringslivet. Delårs- og kvartalsrapportplikten er en betydelig byrde for mange selskap. Det kortsiktige presset på næringslivet vil med dette reduseres og investorer stimuleres til å ha et mer langsiktig perspektiv for å oppnå bærekraftig verdiskapning og langsiktige investeringsstrategier. Det vil også gjøre det enklere for selskaper som ønsker børsnotering. For enkelte bedrifter vil det fortsatt være hensiktsmessig å rapportere kvartalstall.

Lovendringen trer ikraft 1. januar 2017 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2017 og senere.

Oslo Børs står imidlertid fritt til å opprettholde krav om kvartalsrapportering i utstederregelverket, men de sendte 17. juni 2016 på høring et forslag som innebærer at kravet til delårsrapportering for første, tredje og fjerde kvartal bortfaller for utstedere av aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Se «HØRING 170616 Endringer i løpende forpliktelser om periodisk finansiell rapportering på Oslo Børs og Oslo Axess». Høringsfrist var 15. august, og endrete regler antas å tre i kraft 1. januar 2017. Vedtas forslaget medfører det at det kun er krav til å offentliggjøre årsrapport og halvårsrapport for selskap på Oslo Børs og Oslo Axess som har Norge som hjemstat. Finansinstitusjoner må fortsatt offentliggjøre kvartalsrapporter etter særskilte regler.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud