Lovpålagt plikt til delårsrapportering foreslått fjernet

Det vil vurderes om det skal opprettholdes krav om kvartalsrapportering for særskilte bransjer eller segmenter av foretak samt for noterte selskap på Oslo Børs og Oslo Axess.

Verdipapirlovutvalget har overlevert sin første delrapport til Finansdepartementet, med forslag til endringer i verdipapirhandellov- og forskrift.

Forslaget går blant annet ut på at den lovpålagte plikten til kvartalsvis rapportering for noterte selskap bortfaller da det legges til grunn at krav om kvartalsrapportering vanskelig lar seg forene med EUs rapporteringsdirektiv.

Utvalget har vurdert om det bør opprettholdes krav om kvartalsrapportering for særskilte bransjer eller segmenter av foretak. Adgangen til å gi regler om kvartalsrapportering for finansinstitusjoner foreslås opprettholdt. Oslo Børs vil vurdere om kravene til kvartalsrapportering skal videreføres for aksjeutstedere på Oslo Børs og Oslo Axess, det antas at mange av de største foretakene kan komme til å opprettholde kvartalsrapportering på frivillig basis.

Det foreslås videre å endre dagens regler rundt flaggeplikt, derunder å innføre flaggeplikt for flere typer finansielle instrumenter. Reglene om konsolidering foreslås endret. Det samme gjelder sanksjonsreglene, blant annet ved at det innføres regler om overtredelsesgebyrer. Personkretsen sanksjonsreglene omfatter utvides.

Det foreslås også innført nye regler om lagring av informasjon, og det foreslås en avklaring av tilsyns- og sanksjonsbestemmelser ved kontroll med noterte foretaks rapporter om betaling til myndigheter etter Verdipapirhandelloven, såkalt land for land rapportering.

Utvalget skal avgi ytterligere to delutredninger.

Se ytterligere informasjon om delutredning 1 fra Verdipapirlovutvalget.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud