Ny GBS 18 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

GBS 18 gir veiledning om hvordan en bokføringspliktig virksomhet, som bruker porteføljeforvalter til å forvalte sin kapital i form av investeringer i aksjer, andeler og andre verdipapirer, skal innrette sin bokføring.

Bokføringen hos investor (den bokføringspliktige) må være innrettet for å gi grunnlag for

  • bokføring og kontroll av kjøp og salg av investeringene, herunder transaksjonskostnader
  • beregning og kontroll av realiserte gevinster og tap både regnskaps- og skattemessig
  • vurdering av regnskaps- og skattemessige verdier ved regnskapsårets slutt


Alle gjennomførte transaksjoner og disposisjoner må for disse formålene bokføres på en fullstendig og nøyaktig måte i investors regnskap, jf. bokføringsloven § 4 nr. 2 og 4.

Bokføring og ajourhold

Bokføringen av verdipapirinvesteringer må være innrettet slik at brutto salg og brutto kjøp fremkommer. Det må kunne skilles på verdipapirer som omfattes av fritaksmetoden og andre verdipapirer, slik at skattemessig behandling av gevinster og tap blir korrekt beregnet og dokumentert.

Dokumentasjon

Dokumentasjon for kjøp og salg vil normalt være den sluttseddel og endringsmelding som utstedes jf. Bff. § 8-13-2. Både sluttsedler og endringsmeldinger skal nummereres fortløpende. Det anbefales at sluttsedlene og endringsmeldingene har egen nummerserie for hver kunde.

Utskrifter fra Verdipapirsentralen (VPS) kan ikke benyttes som dokumentasjon av den enkelte salgs-/kjøpstransaksjon da disse ikke tilfredsstiller kravet til salgdokumentasjon etter bokføringsforskriften delkapittel 5-1. For dokumentasjon av balansen vil imidlertid VPSutskrifter være tilstrekkelig, jf. bokføringsforskriften § 6-3.

Kontrollspor

Når kapitalforvalterens systemer benyttes til registrering av transaksjoner eller utarbeidelse av spesifikasjoner, vil disse systemene bli å anse som en del av den bokføringspliktiges regnskapssystem. Kapitalforvalteren vil da ha kunne ha plikt etter bokføringsloven § 6 tredje ledd til å dokumentere kontrollsporet dersom dette ikke er lett å forstå, herunder hvordan systemgenererte poster kan etterprøves.

Spesifikasjoner

Bokføringspliktige kan enten bokføre alle sluttsedlene enkeltvis eller velge å bokføre totalsummene fra en handelsliste som viser alle kjøp og salg i perioden i kronologisk rekkefølge. Dersom den bokføringspliktige velger å bokføre totalsummene fra handelslisten, er dette tillatt forutsatt at kravet til toveis kontrollspor er oppfylt. Handelslisten alene er ikke tilfredsstillende dokumentasjon av kjøp og salg av verdipapirer, da den kun spesifiserer de transaksjoner som kapitalforvalter har registrert. Handelslisten må ha en unik dokumentasjonshenvisning til de underliggende sluttsedler som utgjør dokumentasjonen av de bokførte opplysningene.

Oppbevaring og sikring av regnskapsmateriale

Dokumentasjon av bokførte opplysninger knyttet til kjøp og salg av verdipapirer, dokumentasjon av beholdninger på balansedagen og spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering eller bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner, er oppbevaringspliktig regnskapsmateriale som etter hovedregelen skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

Når underspesifikasjon fra kapitalforvalter utarbeides elektronisk, skal de bokførte opplysninger være elektronisk tilgjengelig i tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt dersom den bokføringspliktiges omsetning er fem millioner kroner eller mer, jf. bokføringsloven § 13 og bokføringsforskriften § 7-7 tredje ledd.

Dersom det oppbevaringspliktige regnskapsmaterialet helt eller delvis oppbevares hos kapitalforvalter, må den bokføringspliktige inngå skriftlige avtaler som regulerer dette.

 

Relaterte kilder i dib

GBS 18 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud