Nye forskrifter knyttet til likviditetsreserven og soliditetsregelverket

Finanstilsynet har fastsatt forskrift om beregning av likvide eiendeler, utbetalinger og innbetalinger i likviditetsreserven samt forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften.

Finanstilsynet melder om følgende regelendringer:

Forskrift om beregning av likvide eiendeler, utbetalinger og innbetalinger i likviditetsreserven (LCR)

Finanstilsynet har med hjemmel i CRR/CRD IV-forskriften fastsatt forskrift om beregning av likvide eiendeler, utbetalinger og innbetalinger i likviditetsreserven (LCR) som trådde i kraft 31. desember 2015.

Finansdepartementet fastsatte 25. november 2015 forskrift om endring av CRR/CRD IV-forskriften med regler om et krav til likviditetsreserve (LCR). Reglene trådde i kraft 31. desember 2015. Finansdepartementet har 11. desember 2015 foretatt enkelte presiseringer i reglene om likviditetsreserve og gitt utsatt frist for oppfyllelse av kravet for kredittforetak. Reglene vil gjelde på foretaksnivå for bank og kredittforetak, samt delkonsolidert nivå og konsolidert nivå. Forskriften åpner ikke for unntak fra LCR for foretak i eller utenfor konsernforhold.

Mer informasjon om forskriften finnes på Finanstilsynets hjemmesider.

Finanstilsynet har fastsatt forskrift med utfyllende regler for Solvens II

Det nye europeiske soliditetsregelverket for forsikringsforetak, Solvens II, trådde i kraft 1. januar 2016. Finanstilsynet har fastsatt forskrift om utfyllende regler tilSolvensII-forskriften av 25. august 2015. Forskriften inneholder regler tilsvarende gjennomføringsbestemmelsene (nivå 2-bestemmelsene) til Solvens II-direktivet, gitt i kommisjonsforordning (EU) 2015/35. Forskriftsteksten er basert på en uoffisiell oversettelse fra Utenriksdepartementet, med enkelte mindre justeringer fra Finanstilsynet. Forskriften trådde i kraft 1. januar 2016.

Mer informasjon om forskriften finnes på Finanstilsynets hjemmesider.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud