Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2015

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende pensjonsforutsetninger som grunnlag for foretakenes egen vurdering og fastsettelse av disse.

Det er stor grad av usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelsen av beregningsforutsetningene. Usikkerheten gjelder særlig grunnlaget for anslagene på inflasjon og reallønnsutvikling, herunder den innvirkning disse parameterne har på øvrige beregningsforutsetninger, og de skjønnsmessige vurderinger som er gjort i denne sammenheng.

Norsk RegnskapsStiftelse understreker nødvendigheten av at foretaket gjør selvstendige vurderinger da beregningsforutsetningene i veiledningen kun utgjør et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må ta utgangspunkt i sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning når forutsetningene vurderes og fastsettes. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud