Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2016

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende pensjonsforutsetninger som grunnlag for foretakenes egen vurdering og fastsettelse av disse. Den betydelige endringen i rentenivå vil medføre vesentlige endringer i pensjonsforpliktelsene.

Diskonteringsrenten for både OMF (obligasjoner med fortrinnsrett) og statsobligasjoner har sunket med ca 0,5% poeng siden utgangen av 2015, som isolert gir en vesentlig økning i brutto pensjonsforpliktelser.

Det er stor grad av usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelsen av beregningsforutsetningene. Usikkerheten gjelder særlig grunnlaget for anslagene på inflasjon og reallønnsutvikling, herunder den innvirkning disse parameterne har på øvrige beregningsforutsetninger, og de skjønnsmessige vurderinger som er gjort i denne sammenheng.

Nødvendigheten av at foretaket gjør selvstendige vurderinger

Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

Behov for oppdatering frem til balansedag

Det gjøres oppmerksom på at utviklingen fram mot balansedagen kan medføre at forutsetningene må endres og pensjonsberegningen oppdateres når foretakets balansedag er en annen enn tidspunktet for denne veiledningen eller beregningene er gjennomført med utgangspunkt i forutsetninger fastsatt på et tidligere tidspunkt.

Se den oppdaterte veiledningen nedenfor.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud