Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017

Forslag til statsbudsjett for 2017 er lagt frem.

Her er et utvalg av foreslåtte endringer:

 • Bunnfradraget for formuesskatten økes med kr 80 000 til kr 1 480 000.
 • Likningsverdier for driftsmidler endres til 90 % av markedsverdi, mot dagens 100 %.
 • Likningsverdier for aksjer endres til 90 % av markedsverdi, mot dagens 100 %.
 • Selskapsskatten og skatt på alminnelig inntekt foreslås redusert til 24 %, mot dagens 25 %.
 • Oppjusteringsfaktoren på utbytte mv. økes fra 1,15 til 1,24 slik at samlet marginal skatt på utbytte opprettholdes dersom selskap og eier ses under ett. Basert på oppjusteringsfaktoren blir skattesatsen på utbytte mv. 29,76 %.
 • Bil: Satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningene for lastebiler, varebiler og drosjer økes. Årsavgiften reduseres med 12 %, bensinavgiften og dieselavgiften økes reelt med henholdsvis 15 og 35 øre.
 • Egen finansskatt for finanssektoren for å kompensere for manglende mva på finansielle tjenester.
 • Trinnskatten endres, innslagspunktene for de forskjellige trinnene øke.
 • Skattefunn-ordningen utvides ved at beløpsgrensen for egenutført og innkjøpt forskning og utvikling (FoU) økes.
 • Avskrivningssatsen i saldogruppe c økes fra 20 % / 22 % til 24 %.
 • Momskompensasjon er foreslått utvidet til også å gjelde internatene til friskolene og til borettslag og sameier som samarbeider med kommunen om drift av helse- og omsorgstjenester.

Her finner du Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud