Regnskapsmessige problemstillinger om Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

Redegjørelse for ulike former for OPS-avtaler og drøfting av regnskapsmessige problemstillinger ble fastsatt i eget notat av GKRS' styre 17.6.2016.

Notatet drøfter de ulike samarbeidsmodellene og regnskapsmessige problemstillinger knyttet til dette.

OPS kan ses på som et partnerskap hvor offentlige og private deler risiko. Det offentlige har ansvaret for å definere tjenestene og kvaliteten på tjenestene, mens den private part har ansvaret for at tjenestene blir levert, finne den mest hensiktsmessige måten å levere tjenesten på, skaffe til veie kapital (ikke alltid), gjennomføre utbyggingen, vedlikeholde og drifte tjenesten.

En OPS-kontrakt er en gjennomføringsmodell basert på tidlig involvering av leverandørene. Basert på byggherrens behov vil et OPS-selskap i tillegg til å utføre prosjektering og bygging, ta ansvar for eierskap, drift og vedlikehold i en definert periode, samt eventuelt finansiering. OPS kan gjennom føres med eller uten privat finansiering, dvs. en OPS-modell kan også være slik at det offentlige finansierer ytelsen

 

Relaterte kilder i dib

GKRSNotat - Offentlig Privat Samarbeid OPS


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud