Rentebegrensingsreglene kan bli endret

ESA mener at de norske rentebegrensingsreglene er i strid med EØS avtalens regulering om fri etableringsrett og utgjør en indirekte diskriminering og ulovlig forskjellsbehandling av norske og utenlandske selskaper. Reglene kan derfor bli endret i løpet av høsten.

ESA (EFTAs overvåkningsorgan) åpnet i mai 2016 en formell sak mot Norge som ble avgjort 25. oktober da de mener at de norske rentebegrensingsreglene etter ESAs vurdering er i strid med EØS avtalens artikkel 31 om fri etableringsrett og utgjør en indirekte diskriminering og en ulovlig forskjellsbehandling av norske og utenlandske selskaper.

Norske selskaper som er i skattekonsern kan velge å benytte konsernbidrag mellom konsernselskapene i stedet for å etablere interne lån. Dermed unngår de at fradrag for renter på lån begrenses. Videre kan konsernbidrag benyttes til å påvirke fradragsrammen. Utenlandske selskaper har ikke samme mulighet til å unngå begrensning av rentefradraget eller påvirke fradragsrammen ettersom de ikke kan gi/motta konsernbidrag med skattemessig virkning. Norske og utenlandske selskaper behandles dermed ikke likt.

Finansdepartementet er forpliktet til innen to måneder etter ESAs avgjørelse å treffe nødvendige tiltak for å rette opp forskjellsbehandlingen mellom norske og utenlandske konsernselskaper. Om dette ikke gjøres kan ESA ta ut en stevning for EFTA-domstolen for å avgjøre spørsmålet rettslig. Det gjenstår å se på hvilken måte Finansdepartementet vil etterkomme ESAs avgjørelse, og det kan på bakgrunn av dette komme regelendringer som gjelder rentefradragsbegrensning i løpet av høsten.

Se nærmere omtale av rentebegrensingsreglene og andre forhold rundt internprising i temaet lenket til nedenfor.

 

Relaterte kilder

Internprising (transfer pricing) > Rentebegrensning


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud