Revidert nasjonalbudsjett for 2016 - Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Regjeringen har nå lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2016. Det foreslås enkelte endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016 foreslår regjeringen blant annet følgende endringer:

Lån fra deltakerlignet selskap

Lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker blir skattlagt tilsvarende som utbytte.

Presiseringer i skattereglene for verdipapirfond

Med virkning for inntektsåret 2016 er det gitt nye skatteregler for verdipapirfond. Mens de gamle reglene behandlet alle verdipapirfond med en eller flere aksjer som aksjefond som fulgte prinsippene for aksjeskattlegging, tar de nye reglene mer hensyn til sammensetningen av aksjer og andre typer verdipapirer i fondet. Regjeringen foreslår nå justeringer på to områder:

Den første justeringen gjelder reglene om skjerming for andel i verdipapirfond. Den andre justeringen gjelder forholdet mellom de nye reglene for verdipapirfond og de reglene om oppjustering av aksjeutbytte og aksjegevinster som gjelder fra og med 2016. Se mer om forslaget i Prop. 121 LS (2015–2016), punkt 9.

Eiendomsskatt

Kommunene får mulighet til å unnta fritidseiendommer fra eiendomsskatt. Kommunene må bruke laveste skattesats på to promille for boliger og fritidsboliger det første året det blir utskrevet eiendomsskatt på slik eiendom.

Utsatt iverksettelse av nye avskrivningsregler for vindkraft

Ved lovendring 19. juni 2015 vedtok Stortinget endringer i avskrivningsreglene for vindkraftverk. Etter de nye reglene kan vindkraftverk avskrives lineært, med like store beløp over fem år. De nye avskrivingsreglene vil ikke tre i kraft før EFTA sitt overvåkingsorgan (ESA) har godkjent ordningen som lovlig statsstøtte. Virkningstidspunktet for de nye avskrivningsreglene for vindkraft foreslås derfor utsatt til 19. juni 2015.

Merverdiavgiftsfritak ved utdeling av matvarer til veldedige formål

Regjeringen foreslår et fritak fra merverdiavgift ved uttak av matvarer som blir levert uten vederlag til et veldedig formål. Forslaget er et ledd i Regjeringens arbeid med å redusere matsvinn og vil gjøre det billigere for bransjen å gi bort mat til veldedige formål.

I dag må aktører som vil gi bort matvarer beregne merverdiavgift på uttak av mat- og drikkevarer. Forslaget innebærer at avgiftspliktige aktører i matbransjen skal slippe å beregne merverdiavgift når det tar ut mat- og drikkevarer for å gi de bort. Det vil bli stilt krav til at varene blir levert vederlagsfritt til en mottaker som er registrert i Enhetsregisteret. Mottaker må dele ut varene på veldedig grunnlag.

Reglene foreslås å tre i kraft 1. juli 2016.

Merverdiavgiftskompensasjon

Regjeringen skal se nærmere på kompensasjonsordningen for kommuner. Dette gjelder spesielt problemstillinger knyttet til

  • kulturhus
  • boliger for sosiale formål
  • private skolers internatdel

Bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg foreslås økt med 50 mill. kroner.

Endret frist for å betale lønnstrekk på Svalbard

Fristen for å betale lønnstrekk på Svalbard foreslås endret. Forslaget medfører at arbeidsgivere som gjennomfører lønnstrekk for å dekke skatten til arbeidstakere på Svalbard skal betale trekket inn til staten seks ganger i året i stedet for to. Fristen foreslås satt til den femtende i måneden etter hver tomånedlige termin og gjøre at fristen til å betale lønnstrekk på Svalbard blir den samme som fristen for å betale vanlig forskuddstrekk.

Det foreslås at lovendringen trer i kraft 1. januar 2017.

Endringer i reglene for forskuddstrekk

Det foreslås endringer i skattebetalingsloven slik at det klargjøres at forskuddstrekkordningen for lønn gjelder for alle ytelser som blir skattlagt som lønn.

Tidspunktet for når det kan gis fritak for forskuddstrekk i pensjoner mv. blir mer fleksibelt og tilsvarende det som gjelder for lønnsinntekt.

I skattebetalingsloven § 5-9 (1) bokstav a er det foreslått endring slik at det går fram at det også skal gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget for pensjonsinnskudd til utenlandske pensjonsordninger, jf. skatteloven § 6-72.

Endringer som vil bli foreslått i budsjettet for 2017

I forbindelse med budsjettet for 2017 vil det bli foreslått en midlertidig og avgrenset ordning med utsatt formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Ordningen vil gjelde fra og med inntektsåret 2016.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud