Sikringsfondsavgiften for banker (Bankenes Sikringsfond)

Forpliktelse til å betale sikringsfondsavgift inntrer 1. januar hvert år, og det er ingen automtisk rett til refusjon av avgiften ved uttreden av ordningen i løpet av året. Finanstilsynets vurdering er dermed at hele forpliktelsen må innregnes 1. januar.

Finanstilsynet har vurdert når sikringsfondsavgiften skal innregnes i henhold til IFRIC 21 Avgifter der banker trer ut av ordningen i løpet av året.

IFRIC 21 sier at en avgift kan innregnes gradvis gjennom året dersom den inntreffer over tid. Finanstilsynet tolker det da slik at når forpliktelsen til å betale en avgift oppstår på et bestemt tidspunkt, så skal den innregnes på dette tidspunktet.

De få banker som har trådt ut av ordningen har hittil fått avkortet avgiften, men banksikringsloven forplikter i utgangspunktet en bank som er medlem av ordningen 1. januar til å betale avgift for hele året. Banken må søke om avkortning ved en eventuell uttreden, og Finansdepartementet må fatte et enkeltvedtak etter en konkret vurdering i hver enkelt tilfelle. Finansdepartementet ikke har gitt noen bindende uttalelse om hvilke enkeltvedtak det vil fatte i fremtiden. Bankene er altså ikke gitt en ubetinget rett til avkortning i slike tilfeller.

Se Finanstilsynets brev til Bankenes Sikringsfond under.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud