Staten tapte sak om omregning av nettolønn til bruttoinntekt etter arbeid i utlandet

Tags: Lønn, Skatt

Dommen gir veiledning for beregningen av skatt i et tilfelle hvor det er inngått netto lønnsavtale, men hvor arbeidstaker som følge av regelverket ikke skal betale skatt av inntekten.

Staten tapte sak om beskatningen av en arbeidstaker som hadde arbeidet i utlandet og som hadde inngått en såkalt nettolønnsavtale.

Arbeidstakeren hadde arbeidet i vel ett år i Qatar for Norsk Hydro ASA. Det påløp ikke skatt på inntekten i Qatar. Siden arbeidstaker var omfattet av den såkalte ettårsregelen i skatteloven § 2-1 (10), påløp det heller ikke skatt til Norge.

Det var inngått en nettolønnsavtale mellom arbeidstaker og Hydro, hvor Hydro påtok seg å betale eventuelle skatter og avgifter for arbeidstakeren.

Arbeidstakers syn var at det ved omregningen av inntekten fra netto til brutto inntekt i forbindelse med skattleggingen av ham, bare skulle tas utgangspunkt i de skatter og avgifter som Hydro faktisk dekket for ham. Statens syn var på den annen side at det i tillegg måtte tas hensyn til hva Hydro skulle ha betalt i skatt uten skattenedsettelse etter ettårsregelen, med andre ord med hypotetisk beregnet alminnelig inntektskatt og toppskatt.

Et flertall på tre dommere var enige med Hydro, mens et mindretall på to dommere ga staten medhold.

 

Relaterte kilder i dib

HR 2016-01050 Spørsmål om omregning av nettolønn til bruttoinntekt etter utenlandsopphold.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud