Unntak fra reglene om at lån fra selskap til aksjonær skal anses som utbytte

Tags: Skatt

Reglene om unntak blir satt ikraft fra 7.10.2015.

Fredag 5.2.2016 fastsatte Finansdepartementet følgende regler om unntak fra reglene om at lån fra selskap til aksjonær skal anses som utbytte:

"I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 10-11-1 med overskrift skal lyde:

§ 10-11-1 Unntak fra reglene om at lån fra selskap til aksjonær skal anses som utbytte
Lån fra selskap til aksjonær skal ikke anses som utbytte i følgende tilfeller:
a. Kreditt eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak, jf. finansforetaksloven § 1-3.
b. Kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær dersom kreditten innfris innen 60 dager etter at den ble gitt.
c. Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager etter at den ble gitt.
d. Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver dersom arbeidstakeren på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer enn fem prosent av aksjene eller andelene eller har mer enn fem prosent av stemmene på generalforsamlingen i arbeidsgiverselskapet eller et annet selskap i samme konsern, jf. aksjeloven § 1-3 og allmennaksjeloven § 1-3, som arbeidsgiverselskapet. Aksjer eller selskapsandeler som eies av den ansattes ektefelle, samboer eller person som den ansatte er i slekt eller svogerskap med i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel eller tante, skal regnes med ved beregningen av den ansattes aksje- eller selskapsandel.

Nåværende § 10-11-1 blir ny § 10-11-2.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med 7. oktober 2015."

Endringene vil bli implementert i dib (FSFIN § 11-10-1) så snart Lovdata er oppdatert.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud