Kontroll av finansiell rapportering i Statoil ASA

Tags: IFRS

Finanstilsynet har merknader til Statoils noteopplysninger vedrørende nedskrivningsvurderingene knyttet til manglende informasjon om prisforutsetninger, sensitiviteter og gjenvinnbart beløp av nedskrevne eiendeler.

Finanstilsynets merknader knytter seg følgende forhold rundt Statoils noteinformasjon om nedskrivningsvurderinger:

Prisforutsetninger: I tilknytning til nedskrivninger av produksjonsanlegg, anlegg under utbygging og goodwill på totalt 57,7 mrd kroner i 2015, har Statoil ikke gitt informasjon om nivået på prisforutsetninger benyttet. Finanstilsynet er av den oppfatning at Statoil skulle ha gitt kvantitative opplysninger om de langsiktige prisforutsetningene for olje og gass som er benyttet i nedskrivningstestene da det er forutsetninger som innebærer en betydelig risiko for vesentlige justeringer av den balanseførte verdien på eiendelene fremover. Statoil vil i årsregnskapet for 2016 opplyse om prisforutsetninger for Brent Blend, Henry Hub og National Balancing point UK for 2020, 2025 og 2030. Statoil vil også gi tilsvarende informasjon om prisforutsetninger anvendt i 2015.

Sensitiviteter: Statoil har ikke kvantifisert eventuelle nedskrivningsbeløp i forbindelse med informasjon som gis om sensitivitet knyttet til endringer i råvarepriser da de mener det er vesentlig usikkerhet knyttet til effekten av andre forutsetninger som påvirkes av en endring her. Det er etter Finanstilsynets oppfatning nødvendig å gi informasjon om nedskrivningsbeløp og eventuelle reverseringer dersom langsiktige råvarepriser endres innenfor et rimelig mulighetsområde, selv om ulike forutsetninger ikke er uavhengig av hverandre. Statoil vil kvantifisere nedskrivningssensitiviteter på aggregert nivå for endringer i prisforutsetninger i årsregnskapet for 2016.

Gjennvinnbart beløp: Statoil har ikke gitt informasjon om eiendelen eller den kontantgenererende enhetens gjenvinnbare beløp på eiendels- eller enhetsnivå, kun aggregert informasjon for hvert rapporteringssegment. Finanstilsynet er av den oppfatning at brukerne av regnskapet trenger mer detaljert informasjon om nedskrevne eiendeler for å kunne vurdere nedskrivningene og risikoen for ytterligere nedskrivninger. De presiserer at informasjonen etter IAS 36 skal gis på eiendels- eller enhetsnivå, tatt hensyn til vesentlighet. Statoil vil gi en ytterligere spesifikasjon av gjenvinnbart beløp og nedskrivning for nedskrevne eiendeler i årsregnskap for 2016. Statoil vil også gi tilsvarende informasjon for nedskrevne eiendeler i 2015. Se mer informasjon om Finanstilsynets og Statoils synspunkter i brevet under.


Relaterte kilder

UFT 100217 Kontroll av finansiell rapportering (brev til Statoil ASA)


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud