Kontroll av finansiell rapportering - I.M. Skaugen SE

Tags: IFRS

Kontrollen har i hovedsak omfattet foretakets måling av virkelig verdi ved innregning av en kjøpsopsjon på to skip.

I årsregnskapet for 2015 er opsjonen innregnet som en immateriell eiendel etter IAS 38 Immaterielle eiendeler. Anskaffelseskost for opsjonen er i tråd med IAS 38.45 jf IAS 38.8 målt til virkelig verdi i henhold til IFRS 13 Måling av virkelig verdi.

Det foreligger ikke en observerbar markedsverdi for opsjonen eller for de aktuelle skipene, og foretaket har i henhold til IFRS 13.61-62 estimert verdien på opsjonen ved bruk av resultatmetoden (neddiskonterte kontantstrømmer). Da det foreligger usikkerhet knyttet til om skipene tildeles kontrakt og usikkerhet knyttet til markedssituasjonen i et tynt marked med få aktører, har foretaket foretatt en risikojustering for usikkerhet i kontantstrømmene i henhold til IFRS 13.B39.

Ifølge Finanstilsynet definerer IFRS 13.9 virkelig verdi som den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet. Tilnærmingen og verdsettelseskonseptet for virkelig verdi etter IFRS 13 skiller seg fra fastsettelse av bruksverdi i henhold til IAS 36, ved at det skal være en markedsbasert måling som benytter de forutsetninger som markedsdeltagerne ville benyttet. Bruksverdi etter IAS 36 er basert på verdien et foretak forventer å realisere gjennom fortsatt bruk. Dette kan føre til ulike verdier for virkelig verdi og bruksverdi for en og samme eiendel.

Følgende andre momenter vedrørende måling av virkelig verdi i henhold til IFRS 13 trekkes frem i Finanstilsynets brev:

  • Ved fastsettelse av virkelig verdi på opsjonen er det tilgjengelig informasjon og markedsforholdene på transaksjonstidspunktet som skal benyttes, uten hensyn til om den har blitt utnyttet eller forlenget. Senere hendelser får ikke betydning for førstegangsinnregning av opsjonen.
  • For ikke-finansielle eiendeler tillater IFRS 13.27 fastsettelse av virkelig verdi der bruk av eiendelen på best mulig måte og det mest fordelaktige markedet, legges til grunn. Ved best mulig bruk av eiendelen tas det i henhold til IFRS 13.28 hensyn til den bruken av eiendelen som er fysisk mulig, lovlig og økonomisk lønnsom.
  • Etter Finanstilsynets oppfatning må det foreligge et marked i form av et visst omfang av aktører, aktivitet og kontrakter. Etter Finanstilsynets oppfatning foreligger det ikke et eksplisitt krav etter IFRS 13 om å benytte flere verdsettingsmetoder, men et foretak må vurdere behovet og hva som er mest egnet ut fra omstendighetene knyttet til verdsettelsen, omfanget av usikkerhet, samt egnetheten til ulike verdsettingsmetoder. Dersom forholdene tilsier det vil det etter Finanstilsynets oppfatning være nødvendig for et foretak å benytte flere verdsettelsesmetoder.
  • Det skal utvises aktsomhet ved bruk av megleranslag i situasjoner med svært begrenset omfang av transaksjoner. Videre viktigheten av at vesentlige forskjeller på skip må hensyntas ved sammenligning av kostpris. Både ved bruk av flere verdsettelsesmetoder og ved bruk av en enkelt metode kan det foreligge intervaller. I henhold til IFRS 13.63 er virkelig verdi det punktet innenfor området som er mest representativt for virkelig verdi under omstendighetene.

Les hele brevet i lenken under.

 

Relaterte kilder

UFT 070617 Kontroll av finansiell rapportering (brev til I.M. Skaugen SE)


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud