Nye hvitvaksingsrundskriv og indikatorliste

Rundskrivene omhandler de mest sentrale pliktene og hvordan de skal forankres i revisors og regnskapsførers organisasjoner.

Finanstilsynet har i 2017 utgitt nye rundskriv om henholdsvis revisors og regnskapsførers plikter etter hvitvaskingsloven, «RFT 3/2017 Veiledning om revisors og revisjonsselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket» og «RFT 4/2017 Veiledning om regnskapsførers og regnskapsførerselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket».

De erstatter rundskriv 13/2006 og 8/2009. Et lovutvalg har fremmet forslag til ny hvitvaskingslov. Finanstilsynets veiledninger vil tilpasses ny lov når den er satt i kraft.

Rundskrivene gir veiledning om etablering av rutiner, opplæringstiltak, hvitvaskingsansvarlig i virksomheten, kundekontroll og plikten til å undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner.

Rundskrivet viser til at du kan finne en liste over indikatorer på mistenkelige transaksjoner for rapporteringspliktige innen regnskap og revisjon på Revisorforeningens og Regnskap Norges hjemmesider. Listen er utarbeidet av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Se mer informasjon i temaet «Hvitvasking».


Relaterte kilder

Hvitvasking

RFT 4/2017 Veiledning om regnskapsførers og regnskapsførerselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

RFT 3/2017 Veiledning om revisors og revisjonsselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud