Tematilsyn om alternative resultatmål (APM)

Tags: IFRS

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn for å kartlegge de noterte foretakenes bruk av alternative resultatmål og etterlevelse av de europeiske retningslinjene på området.

Retningslinjenes formål er å bidra til at et økende antall justerte tall som alternativ til regnskapstallene i den finansielle rapporteringen er konsistent over tid og gir balansert informasjon til brukerne. Rapporten gir noterte foretak nyttig informasjon om bruken av alternative resultatmål.

Observasjoner fra tematilsynet

  • Det er opp til foretakene selv å benytte alternative resultatmål. Finanstilsynet legger til grunn at foretakene nøye overveier hvilke måltall som brukes. Tallene som benyttes må ha høy relevans for foretaket.
  • Definisjonen av alternative resultatmål er bred. Flere foretak bør gjøre en ny vurdering av hvilke størrelser som omfattes av definisjonen.
  • Foretakene må ha tilstrekkelige rutiner for å kvalitetssikre og rapportere alternative resultatmål. Det er viktig at styret og revisjonsutvalget blir involvert i dette arbeidet. Foretakenes egenrapportering viser at en høy andel har involvert styret og etablert rutiner for kvalitetssikring.
  • I følge egenrapporteringen fra foretakene for tredje kvartal 2016, etterlever foretakene i for liten grad retningslinjene. Foretakene forventet økt etterlevelse av retningslinjene for årsrapporten 2016, men Finanstilsynet observerer likevel at OBX-selskapene ikke overholder retningslinjene tilstrekkelig for årsrapporten 2016.

Tematilsynet ble presentert på "Seminar om nye krav til finansiell rapportering og løpende informasjonsplikt" tirsdag 17. oktober 2017. Presentasjonen finner du her.

I den forbindelse presenterte også Anne Gjøen (Handelsbanken) på vegne av NFF(Norske Finansanalytikeres Forening) deres syn på bruken av resultatmålene. Hun trakk der blant annet frem at det er viktig for analytikere at informasjonen rundt APM er lett tilgjengelig slik at de ikke må bruke av analysetiden for å lete etter de alternative resultatmålene. Definisjon av de alternative resultatmålene, avstemming mot regnskapstallene, forklaring på hvorfor akkurat de utvalgte alternative resultatmålene brukes og konsistent bruk over tid veldig viktig. Presentasjonen finner du her.

Relaterte kilder

UFT 171017 Tematilsyn om alternative resultatmål 2017


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud