Endring i arbeidsmiljøloven - deltidsansatte får fortrinnsrett til del av stilling

Tags: Personal

For å redusere antall ansatte som uønsket jobber deltid, endres arbeidsmiljøloven § 14-3 slik at det blir åpning for at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til en del av en stilling. Endringen vil tre i kraft 01.01.209.

Bakgrunnen og konsekvensen av lovendringen

Regler om rett for deltidsansatte til å øke sin stilling fremfor at det blir gjort nyansettelse i virksomheten kom inn i arbeidsmiljøloven i 2005. Fortrinnsretten for deltidsansatte er begrunnet ut fra likestillingshensyn, og det ble vist til at flere kvinner som jobber «uønsket deltid» gjennom denne vil kunne få økt sin stillingsandel. Det ble således understreket at fortrinnsrett for deltidsansatte kan styrke kvinners stilling på arbeidsmarkedet og fremme deres muligheter til reell økonomisk selvstendighet.

I en dom fra 2016 (HR-2016-867-A) kom Høyesterett til at fortrinnsrettbestemmelsen ikke åpner for at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til bare en del av en stilling. Dommen fraviker Tvisteløsningsningsnemndas langvarige praksis for det motsatte. For at formålet med fortrinnsretten skal ivaretas best mulig, foreslås det å presisere i loven at deltidsansatte etter omstendighetene også kan ha fortrinnsrett til bare en del av en stilling. Statsansatteloven endres tilsvarende.

Teksten er hentet fra Prop. 57L som du kan lese i sin helhet her.

Lovendringen trer i kraft 1. januar 2019. Fra denne datoen må arbeidsgiver kunne vise til "vesentlige ulemper" for å nekte den deltidsansatte å få økt sin stilling med deler av en ledig stilling.

Tvisteløsningsnemndas avgjørelser skal ha rettskraft

Det følger av arbeidsmiljøloven § 17-2 at tvister etter enkelte bestemmelser (blant annet tvister mellom arbeidsgiver og ansatt om fortrinnsrett) i arbeidsmiljøloven kan bringes inn for en tvisteløsningsnemnd for avgjørelse. For å gjøre denne formen for tvisteløsning mer effektiv er det vedtatt at nemndas avgjørelser skal ha rettskraft. Det betyr at dersom det ikke blir reist søksmål innen åtte uker, vil nemndas avgjørelse ha samme virkning som en rettskraftig dom. Denne endringen vil også tre i kraft 1. januar 2019.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud