Endringer i notekrav GRS

Små foretak må opplyse om usikkerhet knyttet til fortsatt drift i notene, og alle foretak får krav om ytterligere presiseringer vedrørende egne aksjer.

Nytt og endret notekrav

Fortsatt drift

I forbindelse med at kravet til årsberetning fjernes for små foretak fra regnskapsår som avsluttes 31. desember 2017 eller senere, så er det tatt inn et notekrav i rskl § 7-46 om informasjon knyttet til fortsatt drift. Dette kravet lå tidligere kun i NRS 8.8, og det kunne henvises til omtalen i årsberetningen om det ikke var omtalt i note.

Egne aksjer

Som følge av et krav i det konsoliderte regnskapsdirektivet fra EU gjøres det endringer i noteopplysningene om egne aksjer i lovendringen som kom i desember 2017. Det er tatt inn ytterligere presiseringer i notekravene til opplysninger om egne aksjer (både for små, øvrige og store foretak). Det skal opplyses om antallet, aksjenes pålydende verdi og den andel aksjene utgjør av aksjekapitalen. I tillegg skal det ved erverv og avhendelse informeres om den andelen egne aksjer utgjør av aksjekapitalen. Denne endringen får også effekt for IFRS-regnskapene.

Verktøy i dib

Det nye og det endrete kravet har vi innarbeidet i våre verktøy i dib, prøv oss og få tilgang til følgende verktøy:

  • Notesjekklisten GRS
  • Notesjekklisten IFRS
  • Notemal GRS små foretak norsk | engelsk
  • Notemal GRS øvrige foretak norsk | engelsk
  • Notemal IFRS | engelsk
  • Notemal forenklet IFRS


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud