Endringer i reglene for naturalytelser

Tags: Lønn

Endringene skal bl.a. bidra til en klargjøring av arbeidsgivers plikter når ansatte mottar naturalytelse fra tredjepart og gi en klarere avgrensning slik at det blir lettere for arbeidsgiver å vite når det foreligger skattepliktige rabattordninger.

Naturalytelser er alle ytelser i et arbeidsforhold som ikke er kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler. Fordel i form av naturalytelser i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig inntekt.

De nye lovvedtakene gir arbeidsgiver plikt til å foreta forskuddstrekk, betale arbeidsgiveravgift og rapportere skattepliktige fordeler som ansatte får gjennom arbeidsforholdet fra andre enn arbeidsgiver selv, såkalte tredjeparter som f.eks. arbeidsgivers forretningspartnere, samarbeidspartnere eller andre. Slike skattepliktige fordeler kan være gaver, private reiser, rabatter eller bonuspoeng opptjent for yrkesreiser eller andre bonusberettigede kjøp til bedriften.

Regler for når det foreligger skattepliktige rabattordninger skal bli klarere. Dette innebærer at det blant annet vil være skatteplikt for rabatter som de ansatte får gjennom arbeidsgivers forretningspartnere, slik som kunder, leverandører og andre tredjeparter som arbeidsgiver inngår avtale om kjøp eller salg av varer eller tjenester med. Det kan også være skatteplikt i tilfeller der de ansatte får rabatter fra andre tredjeparter dersom arbeidsgiver gir noe tilbake til tredjeparten for at de ansatte skal få rabatter.

Det vil komme en del forskriftsendringer rundt verdsettelse av naturalytelsen. Blant annet vil dagens særregler om at varer, tjenester og driftsmidler i arbeidsgivers bedrift og varer og tjenester som er kjøpt inn spesielt for de ansatte, skal verdsettes til en lavere pris, bli opphevet. Naturalytelsen skal nå verdsettes til den prisen som er allment tilgjengelig i sluttbrukermarkedet (omsetningsverdien).

Det skal innføres klarere grenser for skattefritaket for personalrabatter. Slike rabatter skal verdsettes med utgangspunkt i omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Rabatter må ikke overstige 50 % av markedsprisen på den enkelte varen eller tjenesten, og det innføres en øvre grense for hvor mye den ansatte kan motta skattefritt gjennom året hos en arbeidsgiver. Beløpsgrensen for skattefrie personalrabatter er ikke fastsatt ennå. Det vil fortsatt være et krav at arbeidsgiver skal omsette samme type vare eller tjeneste i sin virksomhet.

Andre endringer i regelverket for naturalytelser:

  • Gaver: beløpsgrenser og krav til tjenestetid justeres (moderniseringstiltak).
  • Overtidsmat: ansatte må jobbe minst 10 timer sammenhengende pga. overtid for å få dekket et måltid skattefritt (dagens krav er 12 timer inkl. kjøring fram og tilbake på jobb). Satsen for skattefri overtidsmat er ikke fastsatt ennå.
  • Fri avis: alle ansatte som har tjenstlig behov for avis eller andre nyhetstjenester kan få dette dekket skattefritt av arbeidsgiver.
  • Matkuponger: skattefritaket oppheves.
  • Barnehager: skattefritaket for arbeidsgiver dekning av utgifter til barnehage oppheves.

Regjeringen er tidlig ute med endringene slik at arbeidsgiverne kan forberede seg før de nye reglene trer i kraft 1. januar 2019. Forberedelsene vil innebære endringer i bedriftens rutiner og retningslinjer, og en del arbeidsgivere vil nok vurdere å gi sine ansatte restriksjoner mot å motta skattepliktige økonomiske fordeler fra tredjeparter.

Et tiltak som kan gi bedriften bedre kontroll over bonuspoeng som opptjenes på yrkesreiser og bruken av disse, vil være å opprette firmareisekort for sine ansatte. En slik ordning vil gi bedriften mulighet til å bruke disse bonuspoengene til å betale for nye yrkesreiser, og således også nyte godt av en liten reduksjon i reisekostnadene.

For mer, se hele innstillingen her.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud