Finansskatt på avsatt lønn og feriepenger

Har du satt deg inn i hvordan finansskatten skal regnskapsføres og presenteres i regnskapet? Vær oppmerksom på hva standarden mener er korrekt presentasjon i årsregnskapet.

Foretak som utøver aktivitet som omfattes av finansskattreglene skal svare finansskatt på lønn, påløpt lønn og feriepenger.

Finansskatt på påløpt, ikke utbetalt lønn og skyldige feriepenger skal i henhold til standard kontoplaner (SAF-T og NS 4102) bokføres på kontogruppe 27 Skyldige offentlige avgifter.

Merk at på tilsvarende måte som påløpt arbeidsgiveravgift presenteres finansskatt på påløpt lønn og skyldige feriepenger ifølge Revisorforeningen som "Annen kortsiktig gjeld" i årsregnskapet. Det vises til NRS 8.6.2.1.6 og NRS 8.6.2.1.7.6 som også gjelder for øvrige foretak. I praksis aksepteres imidlertid presentasjon som «Skyldige offentlige avgifter» på linje med hvordan dette er bokført.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud