Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering i 2018

Tags: IFRS

I sitt årlige rundskriv omtaler Finanstilsynet prioriterte områder for kontrollen av årsregnskapene for 2018 samt andre temaer de ønsker fokus på.

I årets rundskriv omtaler de følgende områder:

 • Nye regnskapsstandarder
 • Innholdskrav i års- og halvårsrapport
 • Alternative resultatmål
 • European Single Electronic Format (ESEF)
 • Finansiell informasjon i prospekter
 • Endringer i estimater
 • Betydelig innflytelse
 • Skille egenkapital og forpliktelse – utsteders klassifisering av fondsobligasjoner

Et viktig område i 2018 er de nye regnskapsstandardene. Finanstilsynet forventer at fortakene legger ned tilstrekkelig ressurser for å etterleve standardene og sørge for grundig dokumentasjon:

 • Finansielle instrumenter: Det må gis foretaksspesifikk informasjon om hvordan IFRS 9 påvirker årsregnskapet. IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger er også endret og inneholder et detaljert sett med krav til opplysninger som foretakene skal gi ved førstegangsanvendelse av IFRS 9.
 • Driftsinntekter fra kontrakter med kunder: Finanstilsynet vil se på hvordan foretakene har analysert kontrakter og implementert IFRS 15, og hvordan dette er presentert i regnskapene gjennom prinsipper og noteopplysninger. Foretakenes kontraktsanalyser må være presise og grundige, og de må beskrive konkret hvordan prinsippene i standarden er operasjonalisert og hvordan skjønn er utøvd.
 • Leieavtaler: Ettersom årsregnskapet for 2018 vil bli publisert etter at standarden har trådt i kraft, er det forventet at foretakene på dette tidspunktet i hovedsak har ferdigstilt implementeringen av IFRS 16. Foretakene må derfor kunne gjøre rede før effekten på egenkapitalen per 1. januar 2019, eller 1. januar 2018 dersom de benytter full retrospektiv metode. I tillegg skal noteinformasjonen redegjøre for hvilke regnskapsprinsipper som er valgt. Dersom foretaket er leietaker, skal det også redegjøre for hvilke forenklinger ("practical expedients") det har valgt. Merk at Finanstilsynet sier at det er naturlig å omtale effekten av IFRS 16 også i andre deler av årsrapporten enn bare i årsregnskapet, for eksempel i årsberetningen, i redegjørelsen om foretaksstyring eller i definisjonen av alternative resultatmål.

I dib finner du verktøyet - både notesjekklisten og notemalene for 2018 gir deg nyttig informasjon om noteinformasjon knyttet til IFRS 9 Finansielle instrumenter og IFRS 15 Driftsinnekter fra kontrakter med kunder. I noten for omtale av regnskapsprinsipp finner du et eksempel på omtale av effekten av implementeringen av IFRS 16.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud