Forenklinger i aksjereglene om vedtekter, avvikling og mellombalanser

Innstillingen ble lagt frem den 22.11.2018 og er en oppfølging av forslagene som ble fremmet av regjeringen den 15.6.2018

Næringskomiteen har fremmet innstilling om forenklinger i aksjereglene om vedtekter, avvikling og mellombalanser.

På bakgrunn av regjeringens forslag foreslår næringskomiteen blant annet:

  • Avviklingsstyret som et eget organ fjernes

Komiteen innstiller på regjeringens forslag om å oppheve kravet om at det må velges et avviklingsstyre ved beslutning om å oppløse selskapet, og at det i stedet skal være det eksisterende styret som har ansvaret for avviklingen av selskapet.

  • Selskaper uten revisor trenger ikke revidere avviklingsbalanse, avviklingsregnskap mv.

Komiteen følger regjeringens forslag om å oppheve kravene om at avviklingsbalansen, fortegnelsen, sluttoppgjøret og avviklingsregnskapet må revideres når selskapet har fravalgt revisjon av årsregnskapet etter aksjeloven § 7-6.

  • Unntak fra plikten til å revidere mellombalanser

Aksjeloven og allmennaksjeloven åpner for at det kan utdeles ekstraordinært utbytte og foretas visse andre disposisjoner med grunnlag i en revidert mellombalanse. Kravet om revisjon oppheves for selskaper som har valgt bort revisjon. Til "gjengjeld" innføres det en plikt til å sende inn slike mellombalanser til Regnskapsregisteret slik at disse opplysningene er tilgjengelige for offentligheten. Innsendingsplikten skal gjelde alle selskaper, altså uavhengig av om mellombalansen er revidert eller ikke.

  • Enklere vedtekter for aksjeselskap

Kravet om at selskapets forretningskommune må fremgå av vedtektene foreslås opphevet for aksjeselskaper. Komiteen foreslår derimot at dagens regelverk for allmennaksjeselskaper videreføres uendret.

  • Presisering av styrets ansvar for den daglige ledelsen i selskaper uten daglig leder

Komiteen er enig i regjeringens forslag om å ta inn en bestemmelse i aksjeloven § 6-14 hvor det skal fremgår at styret står for den daglige ledelsen når det ikke er ansatt daglig leder. Hensikten er å fjerne uklarhet om hvem som har ansvaret for den daglige ledelsen når det ikke er ansatt daglig leder.

  • Daglig leders rapporteringsplikt til styret blir teknologinøytral

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag som innebærer at det fremgår av bestemmelsen om rapporteringsplikt at rapporteringen kan skje på andre måter enn i møte eller skriftlig, for eksempel ved bruk av lydopptak. Formålet er å tydeliggjøre at bestemmelsen er teknologinøytral.

Det er ikke foreslått når endringene skal tre i kraft.

Les hele innstillingen her.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud