Foreslåtte endringer i foreldrepengeperioden og kontantstøtte

Regjeringen foreslår endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven. Endringene gjelder utvidelse av mødre- og fedrekvoten fra 10 til 15 uker, økt stønadsperiode for flerlingforeldre og fleksibel kontantstøtte.

Endringer i foreldrepenger

Følgende er foreslåtte endringer knyttet til foreldrepengeperioden:

  • Mødre- og fedrekvotene utvides fra 10 til 15 uker. Den totale foreldrepengeperioden forblir uendret. Forslaget medfører at perioden foreldre kan dele seg imellom blir 10 uker kortere, og da enten 16 eller 26 uker, avhengig av valgt dekningsgrad.
  • De ekstra ukene med foreldrepenger for flerlingforeldre økes. Ved tvillingfødsel eller samtidig adopsjon av to barn økes de ekstra ukene fra dagens 5 uker til 17 uker ved 100 % dekningsgrad, og fra 7 uker til 21 uker ved 80 % dekningsgrad. For foreldre som får tre eller flere barn foreslås det ytterligere utvidet rett.

Foreløpig dato for behandling av forslaget i Stortinget er satt til 6. juni 2018. De forventede regelendringene skal gis virkning for fødsler og omsorgsovertakelser fra og med 1. juli 2018.

NAV skriver på sine nettsider at “NAV legger i den sammenheng til rette for at foreldre som har forventet fødselsdato eller skal adoptere barn med omsorgsovertagelse 1. juli 2018 eller senere, kan planlegge og søke om uttak av foreldrepenger i henhold til de forventede regelendringene.”

Endringer i kontantstøtte

Regjeringen har også foreslått å endre regelverket for kontantstøtte. Forslaget innebærer at det innføres graderte satser (20, 40, 60, 80 eller 100 %) for kontantstøtte avhengig av barnets oppholdstid i barnehagen. Forslag til endringer i kontantstøtteordningen vil bli gjeldende fra 1. august 2018.

Les mer på Regjeringen.no.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud