Forskrift om forenklet IFRS - behov for oppdatering

Tags: IFRS

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har sendt et brev til Finansdepartementet og etterspurt oppdatering av forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS).

Ifølge Regnskapsstiftelsen vil forskriften om forenklet IFRS ved kommende årsskifte ha stått uendret i fem år, mens forskriften om «full» IFRS har gjennomgått vesentlige endringer. Forskriften om forenklet IFRS er et viktig instrument for å avlegge selskapsregnskap i konsern som avlegger konsernregnskap etter full IFRS.

NRS har identifisert behov for flere endringer av forskriften, og forhold som bør vurderes nærmere. Eksempler på dette er:

  • IFRS 9 erstatter IAS 39 med virkning fra 1. januar 2018, og henvisningene til IAS 39 må derfor oppdateres.
  • I forbindelse med nye standarder må behovet for forenklinger for konserninterne transaksjoner vurderes, for eksempel konserninterne leieavtaler når IFRS 16 innføres med virkning fra 1. januar 2019 (tidligere anvendelse tillatt).
  • Det er behov for å vurdere om endringen i IAS 12 med innføring av IAS 12.57A med virkning fra 1.1.2019 påvirker regnskapsføringen av konsernbidrag/skatt på konsernbidrag, og om det i så fall er behov for en unntaksregel i forenklet IFRS. Endringen er en del av årlige forbedringer av IFRS-standardene 2015-2015 som er planlagt godkjent i EU i siste kvartal 2018.
  • Da § 3-2 og § 4-2 i forskriften ble oppdatert i 2014 oppstod en henvisningsfeil i § 1-2. I § 1-2 tredje ledd skulle det stått: «Adgangen til å fravike bestemmelser i internasjonale regnskapsstandarder som følger av forskriften § 3-2 nr. 2 til 7, jf. § 3-3, og § 4-2 nr. 4 må anvendes under ett, og kan ikke anvendes enkeltvis.» (Evt. med ytterligere justeringer som følge av overgangen til IFRS 9.)
  • Det er behov for en gjennomgang av referansene i forskriften for å rette opp henvisninger som ikke er oppdatert. For eksempel skal henvisningene i § 2-2 til IAS 1 nr. 8 bokstav c og nr. 96-101 endres til IAS 1 nr. 10 bokstav c og nr. 106-110.
  • Det er behov for oppdatering av henvisningene til IFRS 7, og da spesifikt unntakene fra noteopplysningskrav i IFRS 7. Standarden er vesentlig endret på sentrale områder som følge av implementeringen av IFRS 9. Et eksempel er referansen til IFRS 7.12A. 12A er nå fjernet og erstattet med flere enkeltbestemmelser (12B-12D) som har samme innhold som 12A hadde før endringen.

Forskriften om «full» IFRS endres stadig, og NRS mener det er behov for en årlig gjennomgang av om det er behov for endringer i forskriften om forenklet IFRS. Behovet for endringer er stort for å oppnå det som er hensikten med forskriften; å gjøre utarbeiding av selskapsregnskapene i IFRS-rapporterende konsern kostnadsbesparende samtidig som regnskapsbrukernes behov blir forsvarlig ivaretatt.

Se brevet fra Regnskapsstiftelsen til Finansdepartementet her.

Hvordan vi har håndtert dette i verktøyene i dib

Som følge av den manglende oppdateringen av forskriften om forenklet IFRS er det lagt til grunn følgende forutsetninger i notesjekklisten og notemalene for forenklet IFRS for 2018:

For selskaper som avlegger årsregnskap i henhold til (full) IFRS trer IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder og IFRS 9 Finansielle instrumenter i kraft fra 1. januar 2018. Som følge av dette er det foretatt betydelige endringer i IFRS 7 Finansielle instrumenter - Opplysninger. Forskrift om forenklet IFRS er p.t. ikke endret for å reflektere disse endringene. Ved utarbeidelse av denne sjekklisten er det derfor tatt enkelte forutsetninger som ikke direkte følger av forskriften. Forskriften (2014) hadde for eksempel unntak fra IFRS 7.12A. Denne paragrafen er i IFRS 7 fra 1. januar 2018 erstattet med IFRS 7.12B-D. Det er ved utarbeidelsen av denne sjekklisten antatt at unntaket også på samme måte vil gjelde IFRS 7.12B-D. Der det er gjort tilsvarende antakelser er dette kommentert i sjekklisten.

Forskrift om forenklet IFRS inneholder ingen spesifikke henvisning til inntektsstandardene i IFRS, hverken til IAS 11 og 18 som gjaldt frem til 31.12.17 eller IFRS 15 som gjelder fra 01.01.18. IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder innfører betydelige nye notekrav knyttet til inntekter for foretak som anvender (full) IFRS. Da forskriften p.t. ikke er oppdatert etter introduksjonen av IFRS 15 er disse notekravene ikke inntatt som direkte krav i forskriften. Det er på nåværende tidspunkt ikke kjent hvorvidt noen av disse vil kunne bli inkludert i forenklet IFRS fremover.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud