Forslag til statsbudsjett for 2019

Mandag den 08. oktober 2018 presenterte finansminister Siv Jensen regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Her følger en oversikt over regjeringens forslag til endringer i skattereglene:

Skatt på alminnelig inntekt mv.

 • Skattesatsen for alminnelig inntekt (selskapsskatten og skatt på personinntekt) reduseres fra 23 % til 22 %.
 • Skattenivået for petroleums- og vannkraftsektoren opprettholdes på dagens nivå ved å oppjustere grunnrentebeskatningen.
 • Skattesatsen på overskudd i finansnæringen holdes uendret på 25 %.
 • Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. økes fra 1,33 til 1,44 (for å motvirke at lønn tas ut som utbytte).

Formuesskatt

 • Ved beregning av formue økes verdsettselsesrabatten for aksjer og driftsmidler fra 20 % til 25 %.
 • Bunnfradraget økes til kr 1,5 millioner for enslige og kr 3 millioner for ektepar (formue inntil disse beløpene formuebeskattes ikke).

Personskatt forøvrig

 • Trinnskatten økes med mellom 0,5 og 0,9 prosentenheter (altså litt mindre enn skattesatsen på personinntekt øker).
 • Maksimalt minstefradrag i lønn og trygd økes fra kr 97 610 til kr 100 800 (økes i samsvar med anslått lønnsvekst i 2019).
 • Personfradraget økes fra 54 750 kroner i 2018 til 56 550 kroner (økes i samsvar med anslått lønnsvekst).
 • Den maksimale eiendomsskattesatsen reduseres fra 7 til 5 promille, og kommunene skal bruke formuesgrunnlagene for eiendomsskatteformål. Den obligatoriske reduksjonsfaktoren som skal begrense skattegrunnlaget, settes til 30 % av beregnet markedsverdi for både bolig og fritidsbolig. Endringene skal gjelde fra 2020.
 • De skattefrie satsene ved kostdekning på dagreiser innenlands reduseres til kr 200 (kr 297 i 2018) for reiser mellom 6-12 timer og kr 400 (kr 552 i 2018) for reiser over 12 timer.
 • Grensen for skattefri overtidsmat settes til 200 kroner
 • Det foreslås å innføre en felles beløpsgrense i reisefradraget for reiser innenfor og utenfor EØS-området på kr 97 000. Det åpnes ikke for fradrag utover denne beløpsgrensen.
 • Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget, den skattefrie nettoinntekten og formuestillegget i skattebegrensningsregelen, særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms, jordbruksfradraget, fisker- og sjømannsfradragene og maksimal sparing med BSU.
 • Beløpsgrensen for skattefrie ansatterabatter settes til kr 7 000.
 • Arbeidsgiver pålegges å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips som tilfaller de ansatte. Pliktene gjelder uavhengig av om den ansatte mottar tipsen direkte fra en kunde eller etter en form for fordeling. Særregelen for prosentlønnet serveringspersonale i skattebetalingsforskriften oppheves.
 • Det foreslås at selvstendig næringsdrivende skal kunne spare mer av sin inntekt til pensjon med fradrag i alminnelig inntekt. Grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for næringsdrivende økes fra 6 til 7 % av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 G og 12 G.
 • Ordningen med aksjesparekonto utvides slik at utsatt beskatning også omfatter utbytte fra aksjer og fondsandeler (pt gjelder den utsatte beskatningen kun for aksjegevinster).

Hjemmehørendebegrepet for selskap

 • I skatteloven § 2-2 nytt syvende ledd foreslås det at selskap som er stiftet i henhold til norsk selskapsrett eller har reell ledelse i Norge, skal anses hjemmehørende her.

Bakgrunnen for endringen er at regjeringen ønsker å styrke skattereglene som bestemmer når selskap skal anses hjemmehørende i Norge. Selskap hjemmehørende i Norge er alminnelig skattepliktig i Norge, hvilket vil si at de skattlegges i Norge for alle inntekter uavhengig av hvor de er opptjent. Formålet med endringene er å motvirke skattetilpasninger og sikre at selskap med tilstrekkelig tilknytning til Norge skattlegges som alminnelig skattepliktig her.

Rentebegrensningsreglene

 • For å motvirke overskuddsflytting som skjer gjennom renter på lån fra uavhengig part, foreslår departementet at gjeldende rentebegrensningsregel utvides til å omfatte eksterne renter for skattyter i konsern. Dersom netto rentekostnader overstiger fradragsrammen på 25 pst. av en særskilt fastsatt resultatstørrelse (skattemessig EBITDA), skal både interne og eksterne rentekostnader avskjæres. Se mer om dette i Prop 1 LS (2018-2019).


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud