Høringsforslag gir avgiftslettelser for reindriftsnæringen

Det foreslås fritak for engangsavgift og fradragsrett for merverdiavgift for snøscootere og terrenggående motorsykler (ATV'er) til bruk i reindriftsnæringen.

Forslag som vil gi avgiftslettelser for reindriftsnæringen

Forslaget tar sikte på å likestille driftsmidler i reindriftsnæringen med driftsmidler som brukes i landbruket forøvrig.

Landbrukskjøretøy som traktor og skurtresker ilegges ikke engangsavgift og næringsdrivende kan fradragsføre merverdiavgift ved anskaffelse av slike kjøretøy. For snøscootere og ATV'er ilegges det i dag engangsavgift, og inngående merverdiavgift kan ikke fradragsføres. Dette slår uheldig ut for reindriftsnæringen, som er avhengig av terrenggående kjøretøy i sin virksomhet.

Det foreslås at fritak for engangsavgift og fradragsrett for merverdiavgift begrenses til snøscootere og ATV'er med fire hjul. Det gis fritak for engangsavgift og fradragsrett for merverdiavgift for fire slike kjøretøy over en periode på to år, forutsatt at kjøretøyet skal brukes i reindriftsvirksomheten.

Forslaget innebærer også at dersom et slikt kjøretøy selges eller på annen måte tas ut av den avgiftspliktige virksomheten før det har gått to år, kreves ingen forholdsmessig tilbakeføring av den fradragsførte merverdiavgiften, men i stedet må engangsavgiften betales fullt ut.

Det tas sikte på at endringene trer i kraft 1. juli 2018.

For mer se Finansdepartementets høringsnotat.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud