Høyesterettsdom angående beviskrav ved oppsigelse av gravid arbeidstaker

Tags: Personal

Høyesterett konkluderte i en dom fra juni 2018 enstemming med at oppsigelse av gravid arbeidstaker krever klar sannsynlighetsovervekt for at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten.

Saken gjaldt om en oppsigelse av en gravid arbeidstaker var usakling etter arbeidsmiljøloven § 15-9. Arbeidstaker mente at den reelle oppsigelsesgrunnen var hennes graviditet. Arbeidsgiver på sin side viste til bedriftens nedbemanningsbehov.

Etter arbeidsmiljøloven § 15-9 skal oppsigelse under graviditet anses å ha sin grunn i graviditeten dersom ikke noe annet gjøres «overveiende sannsynlig». Høyesterett viste til forarbeidsuttalelser og kom til at det med «overveiende sannsynlig» skal tolkes som et krav om klar sannsynlighetsovervekt. Retten kom frem til at dette kravet ikke er oppfylt i denne saken, og dom fra Borgating ble opphevet.

Dommen klargjør beviskravet ved oppsigelse etter de særlige stillingsvernreglene i arbeidsmiljølovgivningen. Den gir også veiledning for hvilken betydning manglende drøftelser kan ha for bevisbedømmelsen og gyldigheten av oppsigelsen.

Les dommen i sin helhet her.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud