Ingen justeringsforpliktelser ved kommunesammenslåing

Kommunale vann- og avløpsanlegg unntas fra justeringsplikten i mva-loven ved overdragelse som ledd i kommunesammenslåinger og -delinger.

Vann- og avløp overtar justeringsforpliktelser ved kommunesammenslåing

Det skal ikke justeres for fradragsført merverdiavgift i kommunale vann- og avløpsanlegg ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom som følge av vedtak om sammenslåing eller deling etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) §§ 4 og 5. Departementet fastsetter nærmere regler for justering i forskrift.

Regelverket for mva-fradrag for kommunale vann- og avløpsanlegg vil dermed følge tilsvarende bestemmelser som for justering av kompensert merverdiavgift, jf. Kompensasjonsloven § 16 2. avsnitt.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud