Klargjørende uttalelse fra FIN vedr grenseoverskridende fusjon og fisjon

Tags: Skatt

Lemping på kontinuitetsvilkåret gjør det enklere å gjennomføre fusjoner og fisjoner over landegrensene

Lemping på kontinuitetsvilkåret

Ifølge skatteloven § 11-11 kan fusjon og fisjon over landegrensene gjennomføres uten beskatning dersom vilkårene for dette er oppfylt. Det stilles blant annet krav om kontinuitet på aksjonærnivå og selskapsnivå og det har i den forbindelse vært usikkerhet om fusjonen eller fisjonen også må gjennomføres til full skattemessig kontinuitet i utlandet. Enkelte EU-land tillater nemlig tapsfradrag for aksjonærene, altså at det ikke er kontinuitet på aksjonærnivå.

Kontinuitet på aksjonærnivå vil si at aksjonærene viderefører inngangsverdier og ervervstidpunkt på aksjene de har i overdragende selskap til vederlagsaksjene de mottar i overtakende selskap. Kontinuitet på selskapsnivå vil si at overtakende selskap viderefører skatteposisjonene på de eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som det mottar fra det overdragende selskapet.

Ifølge uttalelsen fra FIN kan den staten hvor det overdragende selskap er hjemmehørende ha regler som gir rett til tapsfradrag for aksjonærene, og de utenlandske aksjonærene kan benytte seg av dette, uten at det påvirker retten til skattefritak for norske aksjonærer eller for norsk filial av overdragende selskap. Det er således blitt enklere å gjennomføre fusjoner og fisjoner på tvers av landegrensene.

Les hele uttalelsen her.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud