Kontroll av finansiell rapportering - Norwegian Air Shuttle ASA

Tags: IFRS

Kontrollen har omfattet regnskapsføring av en investering, opplysninger om kontraktsfestede forpliktelser, segmentinformasjon og bruk av alternative resultatmål mv.

Vurdering av betydelig innflytelse

Finanstilsynet mener at Norwegian fremdeles har betydelig innflytelse i Norwegian Finans Holding ASA også etter et nedsalg i 2017, og at investeringen dermed fortsatt skal regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden i samsvar med IAS 28. Finanstilsynet er enig med foretaket i at vurderingen av betydelig innflytelse skal foretas med utgangspunkt i IAS 28.5 og IAS 28.6, og at definisjonen av betydelig innflytelse i IAS 28.3 er relevant for vurderingen. Dersom det klart kan godtgjøres at foretaket har betydelig innflytelse, skal investeringen allikevel klassifiseres som tilknyttet foretak, også der foretaket kontrollerer mindre enn 20 prosent av stemmerettene. Det er Finanstilsynets oppfatning at grensen på 20 prosent gir en presumsjon for at betydelig innflytelse ikke foreligger, men må ikke forstås som en automatikk i klassifiseringen kun basert på den kvantitative andelen av stemmeretter.

I forhold til styrerepresentasjon som en faktor som underbygger at en investor har betydelig innflytelse, se IAS 28.6 a., påpeker Finanstilsynet at det er først når et styremedlem fratrer, at vedkommendes representasjon i styret opphører. Planlagt uttreden fra styret gir ikke grunnlag for å legge til grunn at styrerepresentasjon ikke foreligger. Å ha styrerepresentasjon er videre ikke begrenset til kun å gjelde situasjoner der enkeltaksjonærer nominerer egne styrerepresentanter i et foretak. Andre former for representasjon kan også være omfattet, basert på en konkret vurdering av omstendighetene og forholdene som knytter seg til vedkommende som innehar styreposisjonen.

Finanstilsynet tolker videre IAS 28.6 c. slik at ved vurdering av om det foreligger vesentlige transaksjoner mellom foretakene er det tilstrekkelig og en mer rimelig tolkning av ordlyden at det omfatter transaksjoner som er vesentlige, og derfor viktige for det tilknyttede foretakets virksomhet. Graden av vesentlighet og viktigheten av transaksjonene for foretaket som det er investert i, vil ha betydning ved vurderingen av om betydelig innflytelse foreligger.

Se Finanstilsynets øvrige uttalelser knyttet til anvendelse av IAS 28 i brevet til Norwegian.

Andre forhold

Kontrollen avdekket også visse mangler knyttet til noteopplysninger om kontraktsfestede forpliktelser, inntekter fra ulike geografiske områder, og manglende opplysninger for de alternative resultatmålene som foretaket benytter. Se Finanstilsynets brev til Norwegian for mer detaljer.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud