Kontroll av finansiell rapportering - Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Nord-Norge

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold i årsregnskapene for de to sparebankene for 2016, derunder regnskapsføring av fondsobligasjoner, bruk av alternative resultatmål (APMer), oppstilling over totalresultatet, segmentinformasjon samt enkelte noteopplysninger.

Finanstilsynet tok i brevene opp blant annet følgende saker:

Fondsobligasjoner

I årsregnskapet for 2016 har bankene klassifisert fondsobligasjoner som forpliktelser i balansen. Det er Finanstilsynets vurdering at fondsobligasjonene i henhold til IAS 32 skulle ha vært klassifisert som egenkapital da det i henhold til låneavtalene ikke forelå en forpliktelse til å utbetale renter.

Alternative resultatmål

Bankene har i årsrapporten for 2016 presentert flere nøkkeltall som faller inn under definisjonen av alternative resultatmål. Flere av de alternative måltallene er innarbeidet og allment forstått innen banksektoren, men Finanstilsynet har påpekt at bankene allikevel må være bevist på at dette er alternative resultatmål og gi nødvendig forklaring og avstemming for å etterleve retningslinjene.

Oppstilling over totalresultatet

Finanstilsynet har påpekt overfor SNN at i oppstillingen over totalresultatet må andre inntekter og kostnader ("de utvidede postene") grupperes avhengig av om disse postene senere vil bli omklassifisert eller ikke til resultat, jf. IAS 1.82A.

Segmentinformasjon

Finanstilsynet har stilt spørsmål om SNNs inndeling av segmenter samt presentasjon av segmentinformasjon som synes å ta utgangspunkt i den tidligere segmentstandarden IAS 14, og ikke nåværende standard IFRS 8. IFRS 8.5 definerer et driftssegment som en bestanddel som driver forretningsvirksomhet som gjør at foretaket får driftsinntekter og pådrar seg kostnader. For å defineres som et driftssegment må segmentets driftsresultat regelmessig gjennomgås av foretakets øverste beslutningstaker og det må foreligger atskilt finansiell informasjon om det.

Finanstilsynet tok også opp andre forhold i de to brevene, derunder forhold knyttet til noteinformasjon. Se brevene i lenkene under.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud