Kontrolltiltak overfor ansatte

Tags: Personal

I dib finner du flere temaer som omhandler krav til kontrolltiltak og fremgangsmåte ved innføring av kontrolltiltak. Månedens artikkel fra SANDS tar for seg adgangen for arbeidsgiver å foreta rusmiddeltesting av arbeidstakere.

På mange arbeidsplasser benyttes ett eller flere kontrolltiltak, og omfanget øker stadig. Eksempler på kontrolltiltak er kameraovervåking, GPS i yrkesbiler og tilgangskontroll. Arbeidsgivers behov for kontrolltiltak må veies opp mot arbeidstakers krav på personvern. I dib finner du flere temaer samt maler som omhandler krav til kontrolltiltak og fremgangsmåte ved innføring av kontrolltiltak.

6 grunnleggende råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen:

  • kontrolltiltaket skal være saklig i forhold til virksomheten som drives og samsvare med de problemene virksomheten ønsker å løse
  • arbeidsgiver skal vurdere alternative løsninger og velge den minst inngripende løsningen
  • innføring av kontrolltiltak skal drøftes med tillitsvalgte
  • arbeidstakeren skal informeres om formål og konsekvenser
  • kontrolltiltak skal evalueres jevnlig
  • opplysninger som samles inn skal ikke lagres lengre enn nødvendig eller brukes til andre formål enn det opprinnelige formålet

I dib finner du følgende temaer for utdypende informasjon; kontrolltiltak i virksomheten, innsyn i arbeidstakers e-post og private dokumenter, med maler varsel om gjennomføring av tiltak, underretning om gjennomført tilsyn, kameraovervåking av arbeidstakere og medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere.

I tillegg handler månedens artikkel fra advokatfirmaet SANDS om adgangen til å foreta rusmiddeltesting av arbeidstakere. Bruk av rusmidler på arbeidsplassen er et problem som mange arbeidsgivere utsettes for. Les artikkelen for mer informasjon her.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud