Permitteringsperioden foreslås redusert

I statsbudsjettet for 2019 foreslår Regjeringen å redusere antall uker arbeidsgiver kan permittere arbeidstakere.

I tråd med bedringen i arbeidsmarkedet og nedgangen i bruken av permitteringer (2400 permitterte i september i år mot 3600 på samme tid i fjor) foreslår regjeringen å redusere den maksimale perioden med lønnsplikt under permittering fra 49 til 26 uker. Samtidig faller arbeidsgiverperiode II bort, der arbeidsgiver har fem dager lønnsplikt etter 30 uker.

Videre står det (fra side 77 og 78 i Statsbudsjettet): “En arbeidsgruppe med representanter fra partene i arbeidslivet vurderer ulike modeller for arbeidsgiverbetaling under permittering og om arbeidsgiverbetalingen skal variere med konjunkturene. I lys av Jeløyerklæringen skal arbeidsgruppen i tillegg utrede hvordan lovfesting av rett til drøfting og varsling ved permittering kan gjennomføres. Arbeidsgruppen skal sluttføre sitt arbeid i løpet av 2018.”

Proposisjonen finner du her.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud