Lov om endring av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven er sanksjonert

Stortingets vedtak om lov om endringer av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven 4. juni 2018, ble sanksjonert av Kongen i statsråd 15. juni 2018.

Vedtaket er basert på lovforslaget i Prop. 77 L (2017-2018). Lovforslaget er en overordnet gjennomgang av det norske verdipapir- og børsregelverket med utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets utredning om EUs reviderte direktiv MiFID II og forordning MiFIR. Formålet er å forbedre strukturen og gjøre reglene lettere tilgjengelige.

I gjeldende norsk lovgivning er reglene om handelsplasser delt mellom børsloven og verdipapirhandelloven. Grunnet den tette sammenhengen mellom reglene og økt harmonisering av EØS-reglene ble det vedtatt at børsloven oppheves og at reglene innlemmes i verdipapirhandelloven.

Reglene som samsvarer med direktivet og forordningen ble i desember 2017 fastsatt i forskriftsform i henholdsvis MiFID II-forskriften og MiFIR-forskriften. Hovedreglene i forskriftene er ved lovvedtaket flyttet over i verdipapirhandelloven.

Finansdepartementet legger til grunn at loven vil kunne settes helt eller delvis i kraft 1. januar 2019. MiFID II og MiFIR og utfyllende kommisjonsrettsakter er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå, og ikrafttredelsestidspunktet for deler av loven vil derfor kunne avhenge av tidspunktet for når regelverket innlemmes i EØS-avtalen.

Nye forskrifter vil utarbeides av departementet med utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets utredning NOU 2018:1 om gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud