Notesjekklister for banker og finansieringsforetak 2018

Notesjekklistene for IFRS og GRS er oppdatert for krav som gjelder for årsregnskapet 2018.

Notesjekklister for 2018

I motsetning til foregående år er 2018 et år med store endringer i IFRS-krav til noteopplysninger som følge av at IFRS 9 Finansielle instrumenter og IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder er trådt i kraft. Dette gjelder spesielt noteopplysningene for finansielle instrumenter. I notesjekklisten for GRS er det imidlertid ingen endringer i år.

Den dynamiske notesjekklisten for IFRS gir ved hjelp av filterfunksjonen "Årets endringer" god oversikt over det som er nytt eller endret fra ifjor. Fylte du ut notesjekklisten i dib i fjor henter du den enkelt opp under "Hent utfyllinger" øverst i venstre hjørne og kan ta utgangspunkt i den om ønskelig. De nye og endrete kravene er innarbeidet av oss og fremkommer som ikke utfylte punkter i sjekklisten.

Nye standarder i 2018 og relevans for forenklet IFRS for store foretak

For selskaper som avlegger årsregnskap i henhold til (full) IFRS trer IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder og IFRS 9 Finansielle instrumenter i kraft fra 1. januar 2018. Som følge av ny IFRS 9 er det også foretatt betydelige endringer i IFRS 7 Finansielle instrumenter - Opplysninger. Forskrift om forenklet IFRS (2014) er p.t. ikke endret for å reflektere disse endringene. For banker og finansiseringsforetak gjelder imidlertid Årsregnskapsforskriften § 8A-5 som unntar IFRS 7 fra forskrift om forenklet IFRS (2014) sine forenklinger, slik at alle endringer i IFRS 7 er tatt inn også for de foretak som følger forenklet IFRS for store foretak.

Forskrift om forenklet IFRS (2014) inneholder ingen spesifikke henvisning til inntektsstandardene i IFRS, hverken til IAS 11 og 18 som gjaldt frem til 31.12.17 eller IFRS 15 som gjelder fra 01.01.18. IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder innfører betydelige nye notekrav knyttet til inntekter for foretak som anvender (full) IFRS. Da forskriften p.t. ikke er oppdatert etter introduksjonen av IFRS 15 er disse notekravene ikke inntatt som direkte krav i forskriften. Det er på nåværende tidspunkt ikke kjent hvorvidt noen av disse vil kunne bli inkludert i forenklet IFRS fremover.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud