NUES - ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

NUES ga 17. oktober 2018 ut en ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse.

NUES sier følgende om den nye anbefalingen:

Bakgrunnen for ny anbefaling er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen. En rekke av endringene har som formål å forenkle anbefalingen. I tillegg er bl.a. følgende endret:

  • Tydeliggjøre forventningene til styrets arbeid med mål, strategier og risikoprofil for selskapet. I den forbindelse foreslås det også en utvidelse av styrets ansvar for selskapets kapitalstruktur og samfunnsansvar.
  • Fremheve styrets ansvar for å utarbeide mål, strategier og risikoprofil, samt at dette skal understøtte verdiskaping for aksjonærene.
  • Tydeliggjøre at anbefalingen om å ikke ha aksjeklasser eller omsetningsbegrensninger er knyttet til begrensninger som gjelder eierskap, kjøp, salg og stemmerett.
  • Presisert i kommentarene at formålet med anbefalingen om valgkomiteer tilsier at også selskaper uten valgkomiteer bør redegjøre for sine nominasjonsprosesser.
  • Anbefalingene og kommentarene om sammensetning av bedriftsforsamling er i det vesentligste tatt ut.
  • Det er tatt inn en anbefaling om styremedlemmers og ledende ansattes interesse i saker som styret skal behandle.
  • Det er tydeliggjort i kommentarene at selskapet ikke bør utstede opsjoner til styremedlemmer.
  • Anbefalingen om revisor er omformulert slik at de retter seg uttrykkelig mot styret samt mot revisjonsutvalg så langt de passer.

Les mer i anbefalingen. Selskapene bør rapportere i henhold til den nye anbeaflingen fra og med årsberetningen for 2018. Se også dokument som viser spor endringer fra 2014-utgaven.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud