Ny kommunelov

De viktigste endringene i ny lov er lovfesting av kommunalt selvstyre, økt vekt på kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi, tydeligere og enklere regler om folkevalgte organer og administrasjon. Det er lagt vekt på ny struktur og klart språk.

Grunnstammen i kommuneloven videreføres, den får ny struktur og det er lagt vekt på klarspråk.

De viktigste endringene i den nye loven er

  • Lovfesting av det kommunale selvstyret
  • Økt vekt på kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom
  • Tydeligere og enklere regler om folkevalgte organer og administrasjonen
  • Én interkommunal modell oppheves og to nye innføres

Dagens Kommunelov erstattes av ny Lov om kommuner og fylkeskommuner Prop. 46 L (2017-2018) vedtatt i Stortinget juni 2018. Tilhørende forskrifter kommer på høring høsten 2018. Loven vil trolig tre i kraft fra 1.7.2019 og 1.1.2020, med overgangsbestemmelser for bl.a. regler om folkevalgte organer, økonomiregler, omdanning av § 27-samarbeid og internkontroll. I tillegg planlegges en særlovsgjennomgang for regler for internkontroll.

Se lovvedtaket fra første gangs behandling i Stortinget.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud