Ny utgave av aksjelovkommentaren

Boken omhandler tolkningsspørsmål som aksjelovene kan reise og gir kommentarer til hver enkelt bestemmelse i lovene.

Den nye utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave fra 2012, herunder endringslov 14. juni 2013 nr. 40 og endringslov 16. juni 2017 nr. 71. Aksjelovkommentaren er oppdatert per juni 2017.

De enkelte kommentarene til hver paragraf og hvert ledd i paragrafen er lett tilgjengelig ved at du klikker på den blå prikken ved siden av teksten.

Boken omhandler først og fremst tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Lovbestemmelsene er dessuten satt inn i en bredere rettslig sammenheng der betydningen av tilgrensende rettsområder, som verdipapirrett, kjøpsrett og panterett, er tatt i betraktning.

Kommentarutgaven er skrevet for domstoler, prosederende advokater og for juridiske, økonomiske og andre rådgivere som arbeider med aksjerettslige spørsmål. Den vil også være nyttig for generalforsamlingsdirigenter, styreledere, styremedlemmer, styresekretærer, daglige ledere, revisorer, og andre tillitspersoner i aksjeselskaper.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud